பர்கினா பாசோ டிவி சேனல்கள்

  Africa24 TV
  பர்கினா பாசோ / செய்திகள்
  En 2010, AFRICA 24 est devenu officiellement la première chaîne mondiale d'information sur l'Afrique et surtout la...
  பார்வையாளர்கள்: 4 111 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  BF1 TV
  பர்கினா பாசோ / பொது
  1ère Chaine de télévision privée au Burkina Faso. La télévision BF1se donne pour mission l'information, l'éducation et...
  பார்வையாளர்கள்: 4 818 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Burkina Info TV
  பர்கினா பாசோ / உள்ளூர் / செய்திகள்
  BURKINA info appartient à ANSAX SA, société dont l’objet social est entre autre la communication, la production et la...
  பார்வையாளர்கள்: 5 039 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Impact TV
  பர்கினா பாசோ / மதம் டிவி
  Impact TV is an Evangelic TV channel broadcasting from the media center of the International Center for Evangelization...
  பார்வையாளர்கள்: 4 225 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  RTB
  பர்கினா பாசோ / பொது
  La Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) est l'entreprise publique de radiodiffusion et de télévision du Burkina...
  பார்வையாளர்கள்: 4 598 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook