காஸ்ட ரிகா டிவி சேனல்கள்

  Canal Cristovisión
  காஸ்ட ரிகா / மதம் டிவி
  El canal de la Iglesia Católica en Costa Rica...
  பார்வையாளர்கள்: 4 628 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal UCR
  காஸ்ட ரிகா / உள்ளூர்
  Canal UCR es la televisora educativa y cultural de la Universidad de Costa Rica. Con programas producidos con base en...
  பார்வையாளர்கள்: 4 315 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Enlace TV
  காஸ்ட ரிகா / மதம் டிவி
  Enlace es una cadena de televisión abierta evangélica en español1​. Las producciones se realizan en diferentes lugares...
  பார்வையாளர்கள்: 4 840 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Extra TV 42
  காஸ்ட ரிகா / பொது
  Somos un medio de comunicación miembro de Grupo Extra. Usted puede disfrutar de la transmisión en vivo del "canal...
  பார்வையாளர்கள்: 5 715 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Family Christian Network
  காஸ்ட ரிகா / மதம் டிவி
  Qué somos y qué hacemos Traspasando las fronteras, los idiomas y culturas; Family Christian Network lleva su señal a...
  பார்வையாளர்கள்: 4 675 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Repretel
  காஸ்ட ரிகா / பொது
  Representaciones Televisivas (Televised Representations) S.A., commonly known as Repretel is a Costa Rican media...
  பார்வையாளர்கள்: 4 496 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Repretel 11
  காஸ்ட ரிகா / பொது
  Canal 11 is a private Costa Rican television channel, owned and operated by Repretel since 1996. It was the first...
  பார்வையாளர்கள்: 4 420 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Repretel 4
  காஸ்ட ரிகா / பொது
  Canal 4 is a private Costa Rican television channel, owned and operated by Repretel. It was the second television...
  பார்வையாளர்கள்: 4 040 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Repretel 6
  காஸ்ட ரிகா / பொது
  Canal 6 is a private Costa Rican television channel, owned and operated by Repretel. It is the flagship TV station of...
  பார்வையாளர்கள்: 4 879 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Repretel 9
  காஸ்ட ரிகா / பொது
  Canal 9 is the second television station established in Costa Rica, having begun broadcasts in 1961 as Tic Tac Canal 9....
  பார்வையாளர்கள்: 3 890 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook