மாலத்தீவு டிவி சேனல்கள்

  Al`Kaun TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  Al Kaun is a new Islamic TV Channel in Maldives dedicated to advocate Maldivian on Islam and Spread the Word of Allah...
  பார்வையாளர்கள்: 4 515 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Channel 13
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  Channel 13 is a Maldivian Private TV Channel. Programs include news and current affairs, entertainment etc.....
  பார்வையாளர்கள்: 8 836 | மதிப்பீடு: 4.1 இலிருந்து 5 - 10 வாக்குகள்

  Maldives TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. In...
  பார்வையாளர்கள்: 3 981 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  MvTv
  மாலத்தீவு / மதம் டிவி
  MVtv is a non-profit Islamic TV channel established with the kind contribution and assistance of well-wishers by the...
  பார்வையாளர்கள்: 3 811 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  PSM News
  மாலத்தீவு / செய்திகள்
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. In...
  பார்வையாளர்கள்: 5 202 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Raajje TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர் / செய்திகள்
  Connecting The Dots! Let us be your choice for the latest news!...
  பார்வையாளர்கள்: 8 100 | மதிப்பீடு: 3.5 இலிருந்து 5 - 10 வாக்குகள்

  Sun TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  The word ‘Sun’ means ‘iru’ in Dhivehi. The name of our online news refers to the star which lights up and purifies the...
  பார்வையாளர்கள்: 4 043 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  TVM - Television Maldives
  மாலத்தீவு / பொது
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. In...
  பார்வையாளர்கள்: 6 658 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  VTV
  மாலத்தீவு / செய்திகள்
  VTV is the second private TV channel of the Maldives. It was inaugurated in 2008. The channel is run under the umbrella...
  பார்வையாளர்கள்: 4 573 | மதிப்பீடு: 3.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  YES TV Maldives
  மாலத்தீவு / இசை
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. ......
  பார்வையாளர்கள்: 6 116 | மதிப்பீடு: 3.8 இலிருந்து 5 - 8 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook