மாலத்தீவு டிவி சேனல்கள்

  Al`Kaun TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  Al Kaun is a new Islamic TV Channel in Maldives dedicated to advocate Maldivian on Islam and Spread the Word of Allah...
  பார்வையாளர்கள்: 2 414 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Channel 13
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  Channel 13 is a Maldivian Private TV Channel. Programs include news and current affairs, entertainment etc.....
  பார்வையாளர்கள்: 2 330 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Maldives TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. In...
  பார்வையாளர்கள்: 2 338 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  MvTv
  மாலத்தீவு / மதம் டிவி
  MVtv is a non-profit Islamic TV channel established with the kind contribution and assistance of well-wishers by the...
  பார்வையாளர்கள்: 2 153 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  PSM News
  மாலத்தீவு / செய்திகள்
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. In...
  பார்வையாளர்கள்: 2 077 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Raajje TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர் / செய்திகள்
  Connecting The Dots! Let us be your choice for the latest news!...
  பார்வையாளர்கள்: 2 550 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Sun TV
  மாலத்தீவு / உள்ளூர்
  The word ‘Sun’ means ‘iru’ in Dhivehi. The name of our online news refers to the star which lights up and purifies the...
  பார்வையாளர்கள்: 2 187 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  TVM - Television Maldives
  மாலத்தீவு / பொது
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. In...
  பார்வையாளர்கள்: 2 580 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  VTV
  மாலத்தீவு / செய்திகள்
  VTV is the second private TV channel of the Maldives. It was inaugurated in 2008. The channel is run under the umbrella...
  பார்வையாளர்கள்: 2 224 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  YES TV Maldives
  மாலத்தீவு / இசை
  Television Maldives is the public service broadcasting TV channel of the Maldives. It was formed on March 29, 1978. ......
  பார்வையாளர்கள்: 2 347 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook