நிகராகுவா டிவி சேனல்கள்

  100% Noticias
  நிகராகுவா / செய்திகள்
  100% Noticias es un medio de comunicación de Nicaragua bajo el formato de televisora o cadena noticiosa, única en la...
  பார்வையாளர்கள்: 7 754 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 10
  நிகராகுவா / பொது
  Canal 10 es una televisora terrestre de escala nacional de Nicaragua, propiedad de Ratensa Comunicaciones, que...
  பார்வையாளர்கள்: 3 886 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Canal 12 Nicavisión
  நிகராகுவா / செய்திகள்
  Nicavisión es una televisora terrestre de escala nacional de Nicaragua, propiedad de Nicavisión, S.A.. Su prefijo...
  பார்வையாளர்கள்: 4 039 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Canal 2
  நிகராகுவா / பொது
  Televicentro es una televisora comercial terrestre de escala nacional de Nicaragua, propiedad de Televicentro, fundada...
  பார்வையாளர்கள்: 4 513 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 4
  நிகராகுவா / உள்ளூர்
  Canal 4 fue fundado el 12 de octubre de 1992, a las 10 de la noche. Su programación inicial constató de propagandas del...
  பார்வையாளர்கள்: 4 087 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 6
  நிகராகுவா / பொது
  Canal 6 es un canal de televisión nicaragüense con sede en la ciudad de Managua, operado por el Gobierno de Nicaragua....
  பார்வையாளர்கள்: 3 821 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal 9
  நிகராகுவா / பொழுதுபோக்கு / குழந்தைகள் டிவி
  Canal 9 es un canal de difusión de televisión terrestre de Nicaragua desde el año 2011 de la ciudad de Managua y es...
  பார்வையாளர்கள்: 3 886 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Canal Católico
  நிகராகுவா / மதம் டிவி
  Canal de Televisión de la Conferencia Episcopal. Canal 51 en sistema de cable Claro Analógico y Digital, 160 en Claro...
  பார்வையாளர்கள்: 4 290 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CDNN 23
  நிகராகுவா / செய்திகள்
  NOTICIEROS 23 del Canal de Noticias de Nicaragua, conformado por profesionales que le informan veraz y objetiva bajo la...
  பார்வையாளர்கள்: 3 839 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Enlace
  நிகராகுவா / மதம் டிவி
  Enlace Nicaragua nace en 1991 como el primer medio televisivo en la frecuencia UHF, Canal 21. Su misión desde el inicio...
  பார்வையாளர்கள்: 3 892 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook