செனகல் டிவி சேனல்கள்

  2sTV
  செனகல் / பொது
  2sTV is the second television channel of Senegal. It is owned 100% by El hadji Ibrahima Ndiaye, the administrator of...
  பார்வையாளர்கள்: 5 356 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  7TV
  செனகல் / உள்ளூர்
  7TV est une chaîne de télévision du Sénégal en direct, généraliste avec un accent particulier sur l'info et le...
  பார்வையாளர்கள்: 6 896 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Africa7
  செனகல் / பொது
  Africa7 est une chaine de télévision généraliste sénégalaise qui mise sur l’éducation la culture et le sport. Elle...
  பார்வையாளர்கள்: 4 441 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Asfiyahi TV
  செனகல் / உள்ளூர்
  ASFIYAHI TV la chaine de télévision de référence de la Tidjaniyya, La chaine diffuse en direct sur le créneau de la...
  பார்வையாளர்கள்: 4 425 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Bichri TV
  செனகல் / செய்திகள் / மதம் டிவி
  La télévision Islamique du Sénégal au service de Xadimu Rassul. Bichri TV se veut être le compagnon, des musulmans où...
  பார்வையாளர்கள்: 4 912 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  D24 TV
  செனகல் / செய்திகள்
  DIASPORA24TV est la première chaîne de télévision satellitaire numérique sénégalaise d'Europe. Elle couvre toute...
  பார்வையாளர்கள்: 4 573 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  D5TV
  செனகல் / உள்ளூர்
  Nouvelle venue sur le marché des chaînes télévisées internationales, D5TV propose des programmes riches sur des sujets...
  பார்வையாளர்கள்: 5 371 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  DTV Sénégal
  செனகல் / உள்ளூர்
  DTV (Dunyaa Télévision), ancienne RDV Musiques et Sports, est devenue une chaîne de télévision généraliste depuis avril...
  பார்வையாளர்கள்: 5 204 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  RDV
  செனகல் / பொது
  Crée le 15 Avril 1972 à Dakar au Sénégal par son Président Directeur Général Ibrahima Diagne dit BEN BASS. Avec...
  பார்வையாளர்கள்: 5 604 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  RTJ
  செனகல் / பொது
  RTJ est une chaîne généraliste sénégalaise. RTJ diffuse en direct des programmes de divertissement, musique, bien-être,...
  பார்வையாளர்கள்: 4 527 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook