சிங்கப்பூர் டிவி சேனல்கள்

  Channel 5
  சிங்கப்பூர் / பொது
  Channel 5 is a 24-hour Singapore English free-to-air nationwide terrestrial television channel. Its programming mainly...
  பார்வையாளர்கள்: 2 524 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Channel 8
  சிங்கப்பூர் / பொது
  Channel 8 is a Singaporean free-to-air television channel, airing in Mandarin-language. It was created by Radio and...
  பார்வையாளர்கள்: 2 864 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Channel U
  சிங்கப்பூர் / பொது
  Channel U (优频道) is a Singaporean free-to-air television channel owned by Mediacorp. It was launched on 6 May 2001 by...
  பார்வையாளர்கள்: 2 707 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  CNA
  சிங்கப்பூர் / செய்திகள்
  CNA (Channel NewsAsia) is an English language news channel based in Singapore. It broadcasts free-to-air domestically...
  பார்வையாளர்கள்: 3 365 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Suria TV channel
  சிங்கப்பூர் / பொது
  Mediacorp Suria was launched on 30 January 2000, replacing Prime 12 and Premiere 12. Denoting a new era in Malay...
  பார்வையாளர்கள்: 2 550 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Vasantham TV channel
  சிங்கப்பூர் / பொது
  Vasantham is a Singaporean free-to-air television channel that is owned by Mediacorp. The network is focused towards...
  பார்வையாளர்கள்: 2 665 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook