ஸ்லோவேனியா டிவி சேனல்கள்

  BKTV
  ஸ்லோவேனியா / உள்ளூர்
  BK TV je regionalna televizija na področju Maribora in Dravske doline....
  பார்வையாளர்கள்: 9 324 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Etv Kisovec
  ஸ்லோவேனியா / உள்ளூர்
  Program televizije ETV se predvaja v kabelskih omrežjih: KKS EVJ Elektroprom (Zagorje ob Savi, Trbovlje, Litija,...
  பார்வையாளர்கள்: 6 736 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Exodus TV
  ஸ்லோவேனியா / மதம் டிவி
  Na pepelnično sredo vstopamo v postni čas, ko se kristjani posebej spominjamo Kristusovega trpljenja in njegove smrti...
  பார்வையாளர்கள்: 6 524 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Go Tv
  ஸ்லோவேனியா / உள்ளூர்
  GO-TV kot televizijski medij deluje tako na področju Nove Gorice kot tudi čezmejne takoimenovane stare Gorice. Smo...
  பார்வையாளர்கள்: 6 726 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Golica TV
  ஸ்லோவேனியா / பொழுதுபோக்கு
  Golica TV je slovenska lokalna glasbena (narodno-zabavna) televizijska postaja. Ponuja videospote, koncerte in oddaje....
  பார்வையாளர்கள்: 6 059 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  Gorenjska televizija
  ஸ்லோவேனியா / உள்ளூர்
  Gorenjska televizija, krajše GTV, slovenska televizijska hiša. Ustanovljena je bila leta 1989. Od takrat ustvarja...
  பார்வையாளர்கள்: 7 187 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Kanal A
  ஸ்லோவேனியா / பொழுதுபோக்கு
  Kanal A je prva komercialna televizija v Sloveniji, ki jo ustvarja Pro Plus. Po pokritosti spada med nacionalne...
  பார்வையாளர்கள்: 9 595 | மதிப்பீடு: 3.8 இலிருந்து 5 - 5 வாக்குகள்

  MMC TV
  ஸ்லோவேனியா / பொது
  V različnih terminih lahko gledalci Infokanalov spremljajo najpomembnejše novice, dobijo informacije o TV-sporedu, se...
  பார்வையாளர்கள்: 8 429 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  MMC TV Laško
  ஸ்லோவேனியா / உள்ளூர்
  MMC TV Laško je spletna televizija, ki v lokalnem okolju deluje od leta 2011. V letu 2015 smo posodobili našo spletno...
  பார்வையாளர்கள்: 5 992 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Net TV Maribor
  ஸ்லோவேனியா / பொது
  Vaši odzivi so naše ogledalo in energija za ustvarjanje vsebin. Približujemo se vam s težnjo po kakovostnem podajanju...
  பார்வையாளர்கள்: 5 610 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook