தான்சானியா டிவி சேனல்கள்

  Channel 5 Tanzania
  தான்சானியா / பொது
  EATV seeks to expose viewers to entertainment through elements such as celebrities,culture,social facets,comedy,sports...
  பார்வையாளர்கள்: 4 138 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Channel Ten Tz
  தான்சானியா / உள்ளூர் / செய்திகள்
  First for Breaking News and home to the best entertainment on television....
  பார்வையாளர்கள்: 4 688 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  IBN TV
  தான்சானியா / உள்ளூர்
  Al Itrah Broadcasting Network Television (IBN TV) is an Islamic television and radio broadcaster that transmits IBN TV...
  பார்வையாளர்கள்: 3 946 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  ITV Tanzania
  தான்சானியா / உள்ளூர்
  ITV- Independent Television Limited (ITV) is an associate company of IPP Limited. ITV started its operations in 1994...
  பார்வையாளர்கள்: 6 563 | மதிப்பீடு: 3.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Mahaasin TV
  தான்சானியா / மதம் டிவி
  Mahaasin Tv is an Islamic Organisation which was established on 2012 with the Aim of Propagating Islamic way around our...
  பார்வையாளர்கள்: 3 943 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Star TV
  தான்சானியா / உள்ளூர்
  Star TV is a Tanzanian television station with a wide range of broadcast content. It is based in Mwanza, near Lake...
  பார்வையாளர்கள்: 6 551 | மதிப்பீடு: 3.6 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  WorldNews
  தான்சானியா / பொது / செய்திகள்
  World News Network. A global provider of news, WorldNews (WN) Network presents news from mainstream and regional...
  பார்வையாளர்கள்: 3 580 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook