பிரேசில் டிவி சேனல்கள்

  8 Канал Беларуссия
  பிரேசில் / உள்ளூர்
  Закрытое акционерное общество «8 канал», было зарегистрировано как средство массовой информации 19 августа 1996 года....
  பார்வையாளர்கள்: 12 668 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 4 வாக்குகள்

  Беларусь 1
  பிரேசில் / பொது
  Беларусь 1 — основной государственный телеканал Белоруссии. Канал входит в структуру Национальной государственной...
  பார்வையாளர்கள்: 22 686 | மதிப்பீடு: 3.1 இலிருந்து 5 - 17 வாக்குகள்

  Беларусь 2
  பிரேசில் / பொது / பொழுதுபோக்கு
  «Беларусь 2» — молодежно-развлекательный телеканал. Канал входит в структуру Национальной государственной...
  பார்வையாளர்கள்: 13 800 | மதிப்பீடு: 4 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Беларусь 24
  பிரேசில் / செய்திகள்
  «Беларусь 24» — международный спутниковый телеканал Белоруссии, круглосуточно вещающий за пределы своей страны. Вещание...
  பார்வையாளர்கள்: 11 879 | மதிப்பீடு: 4.5 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Беларусь 3
  பிரேசில் / பொது
  «Беларусь 3» — культурно-просветительский телеканал «Белтелерадиокомпании», первый цифровой телеканал Республики...
  பார்வையாளர்கள்: 10 364 | மதிப்பீடு: 1 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Беларусь 4
  பிரேசில் / பொது / உள்ளூர்
  «Беларусь 4» — один из региональных телеканалов Республики Беларусь, начавший вещание в сентябре 2015 года. Инициатива...
  பார்வையாளர்கள்: 8 720 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  Беларусь 4 Брест
  பிரேசில் / உள்ளூர்
  Телерадиокомпания «Брест» — областная ТРК в Брестской области. Основана 7 мая 1961. Крупнейший вещатель в Брестском...
  பார்வையாளர்கள்: 15 927 | மதிப்பீடு: 3.2 இலிருந்து 5 - 10 வாக்குகள்

  Беларусь 4. Віцебск
  பிரேசில் / உள்ளூர்
  «Беларусь 4. Віцебск» — рэгіянальны тэлеканал Віцебскай вобласці, які пачаў вяшчанне 29 верасня 2015 года. Вяшчае ў...
  பார்வையாளர்கள்: 8 464 | மதிப்பீடு: 2.3 இலிருந்து 5 - 3 வாக்குகள்

  Беларусь 4. Гомель
  பிரேசில் / உள்ளூர்
  Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр "Телерадиокомпания «Гомель» — областная ТРК в Республике...
  பார்வையாளர்கள்: 9 188 | மதிப்பீடு: 3 இலிருந்து 5 - 2 வாக்குகள்

  Беларусь 4. Могилев
  பிரேசில் / உள்ளூர்
  Республиканское унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Могилёв» — областная ТРК в Могилёвской области. Телепрограммы...
  பார்வையாளர்கள்: 17 748 | மதிப்பீடு: 3.1 இலிருந்து 5 - 12 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook