ஐஸ்லான்ட் டிவி சேனல்கள்

  Althing
  ஐஸ்லான்ட் / பொது
  Vefur Alþingis: Upplýsingar um þingmál, þingskjöl, þingmenn, nefndir, alþjóðamál og almennar upplýsingar um sögu og...
  பார்வையாளர்கள்: 5 755 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Hringbraut
  ஐஸ்லான்ட் / உள்ளூர்
  Hringbraut er einkarekið íslenskt fjölmiðlafyrirtæki sem rekur sjónvarpsstöð og vefsíðuna hringbraut.is. Hringbraut er...
  பார்வையாளர்கள்: 5 871 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  N4
  ஐஸ்லான்ட் / உள்ளூர்
  N4 er íslensk sjónvarpsstöð sem sérhæfir sig í fréttum og dagskrárgerð tengdri Norðurlandi. Fyrirtækið var stofnað 1....
  பார்வையாளர்கள்: 5 800 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Omega Television
  ஐஸ்லான்ட் / மதம் டிவி
  Omega er íslensk kristileg sjónvarpsstöð sem fór í loftið 28. júlí 1992. Aðalhvatamaður að stofnun stöðvarinnar var...
  பார்வையாளர்கள்: 4 741 | மதிப்பீடு: 5 இலிருந்து 5 - 1 வாக்குகள்

  RÚV
  ஐஸ்லான்ட் / பொது
  Ríkisútvarpið ohf. (skammstafað RÚV) er opinbert hlutafélag staðsett á Íslandi, sem hóf göngu sína árið 1930 og sér um...
  பார்வையாளர்கள்: 7 136 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  RÚV 2
  ஐஸ்லான்ட் / பொது
  Ríkisútvarpið ohf. (skammstafað RÚV) er opinbert hlutafélag staðsett á Íslandi, sem hóf göngu sína árið 1930 og sér um...
  பார்வையாளர்கள்: 6 959 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Sjónvarp Símans
  ஐஸ்லான்ட் / பொழுதுபோக்கு
  Sjónvarp Símans (áður SkjárEinn) er íslensk sjónvarpsstöð sem hóf útsendingar sínar 20. október 1999, hún var áður...
  பார்வையாளர்கள்: 5 065 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Stöð 2
  ஐஸ்லான்ட் / பொழுதுபோக்கு
  Stöð 2 er íslensk sjónvarpsstöð sem hefur verið starfandi frá því 9. október 1986. Stöðin var stofnuð að frumkvæði Jóns...
  பார்வையாளர்கள்: 5 455 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

  Stöð 2 Sport
  ஐஸ்லான்ட் / விளையாட்டு
  SportTV og SportTV2 eru íþróttasjónvarpsstöðvar sem senda út á rás 12 og rás 13 á kerfum Símans og Vodafone. Opin...
  பார்வையாளர்கள்: 10 475 | மதிப்பீடு: 2.5 இலிருந்து 5 - 9 வாக்குகள்

  Tónlist TV
  ஐஸ்லான்ட் / இசை / குழந்தைகள் டிவி
  Tónlist TV (previously Bravó) is an Icelandic music channel targeting a demographic of 14–24 years of age. The channel...
  பார்வையாளர்கள்: 5 295 | மதிப்பீடு: 0 இலிருந்து 5 - 0 வாக்குகள்

பிரபலமான டிவி

Facebook